en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia Adama Františka Kollára

I. cena a realizácia
akad. soch. Zbyněk Fojtů

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

III. cena
Štefan Novotný

III. cena III. cena

III. cena
Mgr. art. Peter Valach

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 300. výročiu narodenia Adama Františka Kollára, vzdelanca a dvorského radcu Márie Terézie. Do súťaže bolo predložených 20 výtvarných prác od 16 autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2017. Jej odbornou poradkyňou bola zástupkyňa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh akad. soch. Zbyňka Fojtů, ktorému bola udelená prvá cena. Jeho návrh komisiu presvedčil kvalitou výtvarného spracovania averzu i reverzu. Na averze autor racionálnou kompozíciou vhodne vyjadril Kollárove aktivity, ktoré sú zhmotnené náznakom dobovej knižnice a názvom jedného z Kollárových vedeckých diel Analecta monvmentorvm omnis aevi Vindobonensia (Viedenská zbierka dokumentov všetkých čias). Reverzu dominuje podľa hodnotenia komisie najkvalitnejšie a najvýstižnejšie stvárnený portrét, ktorý vypĺňa celú plochu mincového poľa.

Druhá cena nebola v súťaží udelená.

Tretiu cenu získal výtvarník Štefan Novotný. Averz návrhu predstavuje záber do interiéru Dvorskej knižnice vo Viedni, ktorej bol Adam František Kollár hlavným kustódom a neskôr riaditeľom. Reverzu dominuje kvalitne stvárnený Kollárov portrét s knihou v ruke.

Ďalšia tretia cena bola udelená Mgr. art. Petrovi Valachovi. Autor na averze zobrazil fragment fasády historickej budovy Dvorskej knižnice vo Viedni a faksimile Kollárovho podpisu ako jej riaditeľa. Kvalitný portrét na reverze je doplnený sovou, ktorá je atribútom múdrosti. Použitie tohto atribútu však komisia považovala za nadbytočné a v prípade, že by návrh bol schválený na realizáciu ho odporučila odstrániť.