en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968

III. cena a realizácia
Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

III. cena a realizácia III. cena a realizácia

III. cena
akad. soch. Zbyněk Fojtů

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Do súťaže bolo predložených 14 výtvarných prác od 13 autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v septembri 2017. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Historického ústavu SAV.

Komisia skonštatovala, že žiadny z návrhov nie je na takej vysokej výtvarnej úrovni, aby mu mohla odporučiť udelenie prvej alebo druhej ceny. Dva návrhy autorov prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského a akad. soch. Zbyňka Fojtů odporučila na udelenie tretej ceny. Návrh akad. soch. Zbyňka Fojtů súčasne odporučila na realizáciu mince. Banková rada NBS sa nestotožnila s odporučením komisie a na realizáciu neschválila žiadny výtvarný návrh. Výsledky súťaže boli opätovne prerokované na nasledovnom zasadnutí Bankovej rady NBS, na ktorom bol na realizáciu schválený výtvarný návrh prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského.

Na jeho návrhu je averz členený do pravidelných horizontálnych pásov zobrazujúcich zábrany z ostnatého drôtu, pod ktorými presvitá v druhom pláne dominantná číslica 68. Horizontalitu hlavného motívu vyvažuje centrálne umiestnený štátny znak vo vrcholovom bode mincového poľa. Komisia symboliku ostnatého drôtu považovala za obsahovo výstižnú a vyjadrujúcu realitu nasledujúcich dvadsiatich rokov normalizácie. Reverz využíva čiastočnú citáciu historickej fotografie autora Laca Bielika „Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom“, ktorá zobrazuje pouličný výjav z 21. augusta 1968 a v danom čase bola publikovaná mnohými svetovými agentúrami. Jednotiacim kompozičným prvkom s averzom je veľkoplošná číslica 50. Je doplnená o údaj „výročie“.

Na výtvarnom návrhu akad. soch. Zbyňka Fojtů je na averze čelne zobrazený sovietsky tank a pod jeho pásmi je obrys mapy Československa. Návrh je vertikálne členený „pruhom agresie“, ktorý predstavuje hlaveň tanku. Reverz je tiež kompozične vertikálne členený „pruhom agresie“. Ostatná plocha mincového poľa je zaplnená sústavou fragmentov holých rúk, ktoré sú komponované v geste odporu.

Ďalšiu cenu za kvalitný návrh získal akad. soch. Ivan Řehák.