en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou nehmotné kultúrne dedičstvo SR – fujara hudobný nástroj a jeho hudba

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

znížená II. cena
akad. soch. Michal Gavula

znížená II. cena znížená II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou nehmotné kultúrne dedičstvo SR – fujara, hudobný nástroj a jeho hudba.

Do súťaže boli predložené tri výtvarné návrhy od troch autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola Ing. arch. Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu SR.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art, Petra Valacha. Konštatovala, že nehmotné kultúrne dedičstvo je optimálne vyjadrené postavou hráča na fujare v charakteristickom prepojení ľudového hudobníka s originálnym slovenským hudobným nástrojom. Za mimoriadne vhodné považovala aj zvolené písmo a detailné zobrazenie fragmentov fujary. Postava hudobníka vypĺňa dominantnú plochu averzu. Od nápisovej časti je oddelená dekoratívnym rámovaním. Voľné plochy po pravej i ľavej strane sú vyplnené ľudovým ornamentom. Kompozičný princíp averzu uplatnil autor aj na reverze, kde väčšia časť mincového poľa sprostredkuje fragmenty fujary v troch separátnych častiach nástroja s bohatým ornamentálnym dekorom a zároveň funkčnými detailmi hudobného nástroja.

Zníženú druhú cenu udelila komisia výtvarnému návrhu akad. soch. Michala Gavulu. Kompozičnú schému averzu tvorí zrkadlová kompozícia dvoch proti sebe stojacich hráčov na fujaru. Reverz znázorňuje výrez fujary s fragmentami rúk hráča. Celá plocha vnútorného kruhu je zaplnená dekoratívnym ornamentom (v hornej časti zrkadlovým obrazom dvoch vtáčikov a halúzkami javorového stromu, ktorý poskytuje surovinu na výrobu unikátneho ľudového hudobného nástroja).

Tretiu cenu komisia neudelila.