en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – včela medonosná

II. cena a realizácia averzu
Štefan Novotný

II. cena a realizácia averzu
II. cena

II. cena a realizácia reverzu
Mgr. art. Martin Sabol

II. cena
II. cena a realizácia reverzu

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od siedmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol riaditeľ Historického ústavu SAV – PhDr. Slavomír Michálek, PhD.

Odborná komisia odporučila na realizáciu kombináciu výtvarného návrhu Štefana Novotného a výtvarného návrhu Mgr. art. Martina Sabola. Obidvom návrhom udelila druhú cenu.

Na výtvarnom návrhu Štefana Novotného hodnotila najlepšie vystihnutie zadanej témy na averze. Idea je na ňom vymedzená jedinému symbolu. Je ním symbol slobody – letiaca holubica, ktorá sa snaží zobáčikom dotknúť vznášajúceho sa lipového lístka. Voľné plochy mincového poľa sú citlivo aktivované potrebnými doplňujúcimi údajmi (štátny znak, letopočet, nominál, názov štátu). Celok averzu tak pôsobí vzdušne, s vyváženou kompozičnou ľahkosťou. Reverzu dominuje portrét Alexandra Dubčeka. Vo voľnom priestore umiestnil autor aj osobné heslo politika – „NÁDEJ UMIERA POSLEDNÁ“. Písmo však celkovo vyznieva oproti portrétu trochu stiesnene.

Na výtvarnom návrhu Mgr. art. Martina Sabola ohodnotila ako najlepší portrét Alexandra Dubčeka. Na averze vyzdvihol autor v spojitosti s politikom Alexandrom Dubčekom symboliku pohybu davu podnieteného jeho ideálom „socializmu s ľudskou tvárou“. Vizualizácia spoločensko-politických udalostí je podporená zástupom pochodujúcich ľudí, ktorých pohyb vpred podporuje samotný Alexander Dubček. V čele zástupu je zakomponovaná vlniaca sa stuha vytvárajúca stopu číslic 68, ktorá plynulo prechádza ponad hlavy davu do číslic 89. Dominantný portrét na reverze charakterizujú mužné črty politika, ktoré sú charakteristické prežiareným úsmevom reprezentanta myšlienok Pražskej jari. Hlava portrétovaného je vysunutá pod horný okraj mincového poľa. V ľavej voľnejšej ploche je plasticky vystupujúci autentický podpis Alexandra Dubčeka.

Prvú ani tretiu cenu komisia neudelila.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Mária Poldaufová a Štefan Novotný za druhý predložený návrh.

Plánovaný termín emisie pamätnej euromince je v novembri 2021.