en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur Ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny

III. cena a realizácia
Karol Ličko

Poloniny - averz Poloniny - reverz

II. cena
akad. soch. Ivan Řehák

Poloniny - averz Poloniny - reverz

III. cena
PhDr. Kliment Mitura

Poloniny - averz Poloniny - reverz

III. cena
Karol Ličko

Poloniny - averz Poloniny - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2009 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrana prírody a krajiny – Národný park Poloniny. Do súťaže predložilo desať autorov pätnásť výtvarných diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí súťaž vyhodnotila v novembri 2009. Odbornými poradcami komisie pri hodnotení boli RNDr. Jana Durkošová, zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR a Ing. Marian Gič, zástupca Správy Národného parku Poloniny.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh akad. soch. Ivana Řeháka, ktorý v súťaži získal druhú cenu. Komisiu jeho návrh oslovil a zaujal netradičným moderným riešením a zaujímavou dynamickou kompozíciou. Na averze návrhu je stvárnený zubor hrivnatý, ktorý na Slovensku voľne žije len na území Polonín, na reverze je motív typického bukového porastu doplnený čemericou purpurovou. K návrhu vyslovili pripomienku odborní poradcovia komisie, ktorí skonštatovali, že zubor je stvárnený v neprirodzenom postoji.

Aj keď komisia odporučila na realizáciu tento návrh, guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej súťaže, ktoré mu umožňuje rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie, a na základe splnomocnenia od Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu návrh, ktorý v súťaži získal zníženú tretiu cenu. Jeho autorom je Karol Ličko. Na averz návrhu si autor vybral charakteristický krajinný motív Polonín s čemericou purpurovou v popredí. Na reverz umiestnil dvoch vlkov v prostredí so spadnutým kmeňom a konármi bukového porastu. Vzhľadom na to, že komisia skonštatovala určité nedostatky v zobrazení fauny, autor pred realizáciou mince upravil podobu spodného vlka.

Prvá cena nebola v súťaži udelená. Tretiu cenu získal PhDr. Kliment Mitura. Na jeho návrhu komisia vyzdvihla najmä harmonické a výstižné stvárnenie averzu, na ktorom sú zobrazené kmene buka a čemerica purpurová. Na reverze autor vytvoril kompozíciu z krajinného motívu, hlavy zubra, klinčeka bradatého a tradičného architektonického prvku Polonín oborohu (jednoduchý druh stodoly). Zníženú tretiu cenu získal aj ďalší návrh, ktorého autorom je Karol Ličko. Na averze tohto návrhu zobrazil zubra, na reverze oboroh, ktorý dopĺňajú typickí predstavitelia flóry.