en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur Pamiatková rezervácia Košice

I. cena a realizácia
Karol Ličko

Pamiatková rezervácia Košice - averz Pamiatková rezervácia Košice - reverz

Zvýšená II. cena
Mária Poldaufová

Pamiatková rezervácia Košice - averz Pamiatková rezervácia Košice - reverz

Znížená III. cena
Štefan Novotný

Pamiatková rezervácia Košice - averz Pamiatková rezervácia Košice - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Košice. Do súťaže predložilo jedenásť autorov dvanásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí súťaž vyhodnotila v apríli 2012. Jej odbornými poradcami boli Ing. arch. Viera Dvořáková, zástupkyňa Pamiatkového úradu SR a Mgr. Jozef Jarkovský z Krajského pamiatkového úradu Košice.

Na realizáciu mince bol schválený výtvarný návrh autora Karola Lička, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila výstižné vyjadrenie historických hodnôt mesta Košice, obsahovú i kompozičnú vyváženosť averzu a reverzu, ako aj skutočnosť, že návrh vyhovuje na realizáciu bez úprav. Hlavným motívom averzu je výrez veduty od Georga Houfnagela z roku 1617. Je doplnený o historický erb mesta, ktorý spolu so štátnym znakom a nápisom dotvárajú ucelenú kompozíciu. Na reverz si autor zvolil motívy charakteristické pre pamiatkovú rezerváciu. Dominantu tvorí neskorogotický Dóm sv. Alžbety s charakteristickými architektonickými prvkami s Kaplnkou sv. Michala v popredí. Ľavú časť kompozície tvorí zobrazenie patrónky mesta – sv. Alžbety Uhorskej, plastiky z hlavného oltára Dómu sv. Alžbety. Celá kompozícia je uzavretá kruhopisom.

Zvýšená druhá cena bola udelená Márii Poldaufovej. Jej návrh komisia hodnotila po výtvarnej i obsahovej stránke ako rovnocenný s víťazným návrhom, pričom tiež čerpá z tých istých motívov. Vyniká veľmi dobrou a citlivou drobnokresbou. Veduta mesta na averze je doplnená latinským názvom mesta a pri spodnom okraji historickým mestským erbom. Na reverze je celkový pohľad na charakteristickú západnú fasádu Dómu sv. Alžbety, ktorý je vľavo doplnený zobrazením patrónky mesta – sv. Alžbety Uhorskej. Komisia vzniesla pripomienky k nápisu Košice v gotickom písme, ktoré je ťažko čitateľné.

Zníženú tretiu cenu získal návrh Štefana Novotného. Komisia pozitívne hodnotila výber motívov a dobre zobrazenú architektúru. Na averze je dominantou Kostol Nanebovzatia Panny Márie s ďalšími objektmi reprezentujúcimi pamiatkovú rezerváciu – gotický Levočský dom a secesný hotel Slávia. Starobylosť mesta zvýrazňuje mestská pečať. Na reverze je pohľad na Dóm sv. Alžbety a Kaplnku sv. Michala. V popredí je plastika patrónky mesta sv. Alžbety Uhorskej.