en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba

znížená I. cena a realizácia
Pavol Károly

znížená I. cena a realizácia znížená I. cena a realizácia

znížená I. cena
Karol Ličko

znížená I. cena znížená I. cena

III. cena
akad. soch. Michal Gavula

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2016 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba. Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných prác od dvanástich autorov (jeden návrh bol vytvorený v spoluautorstve dvoch autorov). Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2016. Jej odbornými poradcami boli Ing. arch. Ľubica Pinčíková a Ing. Antónia Jacková, zástupkyne Pamiatkového úradu SR a zástupca mesta Levoča Mgr. Kamil Tomčofčík.

Komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh autora Karola Lička. Ocenila výtvarné i obsahové kvality návrhu a kompozičnú vyváženosť oboch strán. Autor podľa jej názoru veľmi dobre vystihol a stvárnil zadanú tému. Na averz si vybral motív sťatia sv. Jakuba z tabule oltárneho krídla hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba. Na reverze je v popredí plastika sv. Jakuba, patróna mesta Levoča. Za ňou je v priehľade gotického oblúka zobrazená veža Kostola sv. Jakuba a časť budovy renesančnej radnice.

Aj keď odborná komisia odporučila na realizáciu tento návrh, guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej súťaže, ktoré mu umožňuje rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie. Na základe odporučenia Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu návrh, ktorého autorom je Pavol Károly. Jeho návrh sa vyznačuje vyváženým kompozičným riešením, kvalitnou modeláciou a výstižným stvárnením pamiatkovej rezervácie na reverze. Na averze sú zobrazené tri ústredné plastiky oltárnej skrine v Kostole sv. Jakuba vynárajúce sa z troch blokov dreva, čím autor vyjadril materiál oltára a proces jeho tvorby. V spodnej časti ľavej plastiky je rok dokončenia hlavného oltára a značka Majstra Pavla. Na reverze je zľava zobrazená časť Kostola sv. Jakuba s vežou a radnica s vežou. V pozadí je okno s gotickou kružbou a v jeho spodnej časti ornamentálna výzdoba oltára. Kompozíciu vhodne dopĺňa erb mesta.

Oba návrhy získali v súťaži zníženú prvú cenu, druhá cena nebola udelená.

Tretia cena bola udelená akad. soch. Michalovi Gavulovi. Komisia na jeho návrhu ocenila dobré vyjadrenie témy a vydarenú kompozičnú väzbu medzi reliéfnymi motívmi a písmovými prvkami. Na averze vpravo autor využil motív Poslednej večere z predely hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba. Za ním je veža radnice a veža kostola. Na reverze stvárnil architektonické dominanty pamiatkovej rezervácie – zľava evanjelický kostol, Starý minoritský kostol, Nový minoritský kostol a Košická brána s priehľadom na zástavbu meštianskych domov. V spodnej časti kompozíciu dotvára erb mesta.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali Mária Poldaufová, akad. soch. Imrich Svitana a Mgr. Andrea Ličková.