en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur Pamiatková rezervácia Trenčín

II. cena a realizácia reverzu
Miroslav Rónai

Pamiatková rezervácia Trenčín - averz Pamiatková rezervácia Trenčín - reverz

II. cena
Mária Poldaufová

Pamiatková rezervácia Trenčín - averz Pamiatková rezervácia Trenčín - reverz

Znížená III. cena a realizácia averzu
Karol Ličko

Pamiatková rezervácia Trenčín - averz Pamiatková rezervácia Trenčín - reverz

Znížená III. cena
Mgr. art. Roman Lugár

Pamiatková rezervácia Trenčín - averz Pamiatková rezervácia Trenčín - reverz

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2011 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín. Do súťaže predložilo trinásť autorov šestnásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí súťaž vyhodnotila v apríli 2011. Jej odbornou poradkyňou bola Ing. arch. Viera Dvořáková, zástupkyňa Pamiatkového úradu SR.

Komisia dospela pri hodnoení súťaže k názoru, že na realizáciu je najvhodnejšia kombinácia návrhov od dvoch autorov, averzu od Márie Poldaufovej a reverzu od Miroslava Rónaia.

Guvernér NBS využil svoje právo vyplývajúce z podmienok verejnej anonymnej súťaže, ktoré mu umožňujú rozhodnúť odlišne od odporučenia komisie, a na základe splnomocnenia od Bankovej rady NBS schválil svojím rozhodnutím na realizáciu averzu návrhu, ktorý v súťaži získal zníženú tretiu cenu. Jeho autorom je Karol Ličko. Na averze zobrazil pohľad na charakteristickú dominantu mesta – Trenčiansky hrad so zachovaným rímskym nápisom z 2. storočia na hradnej skale. Na reverze vytvoril kompozíciu z niekoľkých architektonických pamiatok mesta – Farský kostol Narodenia Panny Márie, Mestská veža a piaristický Kostol sv. Františka Xaverského.

Na realizáciu reverzu bol, v súlade s odporučením odbornej komisie, schválený návrh autora Miroslava Rónaia, ktorý bol ocenený druhou cenou. Komisiu návrh oslovil najmä prehľadným zobrazením pamiatkovej reverzácie z nadhľadu, ktoré zahŕňa cenné architektonické pamiatky vrátane trojuholníkového námestia, ktoré sa zachovalo v celistvosti. Zobrazenie architektonických dominánt na averze (synagóga, Mestská veža, Trenčiansky hrad, Farský kostol Narodenia Panny Márie) s imaginárnym portrétom Matúša Čáka Trenčianskeho, dopĺňa v spodnej časti veduta mesta.

Druhá cena bola udelená aj návrhu Márie Poldaufovej, ktorý komisia hodnotila ako najsúčasnejšie poňatý. Na averze je invenčne stvárnený Trenčiansky hrad z podhľadu, ktorý zvýrazňuje jeho monumentalitu. Odborná poradkyňa komisie i zástupcovia Národnej banky Slovenska však považovali portrét Matúša Čáka Trenčianskeho za príliš dominantný vzhľadom na to, že minca má prezentovať pamiatkovú rezerváciu Trenčín. Kompozíciu architektonických dominánt mesta na reverze (synagóga, Mestská veža a piaristický Kostol sv. Františka Xaverského) dotvára zobrazenie studne s vodníkom.

Zníženú tretiu cenu získal aj Mgr. art. Roman Lugár. Jeho návrh podľa hodnotenia komisie ako celok najkomplexnejšie vystihol pamiatkovú rezerváciu Trenčín vrátane pozoruhodnej panorámy mesta s hradom na reverze. Ako otázne komisia vnímala použitie len jedného slova z rímskeho nápisu na hradnej skale. Podľa názoru komisie je istým nedostatkom aj prevaha plastičnosti prvkov interiéru (štukovej výzdoby klenby kláštora) nad exteriérom na averze.