en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránená krajinná oblasť Poľana

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

II. cena II. cena
II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila vo februári 2019 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou chránená krajinná oblasť Poľana.

Do súťaže bolo predložených šesť výtvarných prác od šiestich autorov, pričom jeden z návrhov bol vytvorený v spoluautorstve. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2019. Jej odbornými poradkyňami v procese hodnotenia boli Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. zo Správy CHKO Poľana a RNDr. Jana Durkošková z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autorky Márie Poldaufovej. Na návrhu pozitívne hodnotila jeho štylistickú jednoduchosť aj jednoduchosť písma, ktorá sa veľmi dobre hodí k čistote a dobrej prepracovanosti motívov. Averz je vytvorený kompozičnou súhrou troch vizuálnych celkov: skalného geologického útvaru, stáda laní a zápasiacich jeleňov. Reverzu dominuje prírodný prvok vodopádu a výnimočný skalný geologický útvar sopečného pôvodu. V ľavej tretine mincového poľa je fragment ľudového ornamentu – čipky, charakteristickej pre daný región. V riadku pod čipkou je nápis Poľana, pod ňou v kruhovo vymedzenej ploche sú krajové botanické zvláštnosti: fialka sudetská a žltohlav európsky. Mincový návrh rešpektuje vyváženosť reliéfneho podania averzu a reverzu.

Druhú cenu udelila komisia Mgr. art. Romanovi Lugárovi. Pozitívne na ňom hodnotila zvolené písmo, ktoré je pekné a čisté a vyobrazenie medveďa, ktorý bol spracovaný do reliéfu s majstrovskou zručnosťou. Na mincovom poli averzu sú zachytené rastliny, ktoré sú charakteristické pre chránenú krajinnú oblasť Poľana a fúzač alpský, ktorý je zástupcom fauny. Autor predložil dva kompozične identické návrhy reverzu s variantným riešením modlivky zelenej alebo lajniaka obyčajného. Mincovému poľu obidvoch návrhov dominuje kráčajúci medveď. V návrhu je očividná kompozičná zhoda medzi plastickým riešením averzu a reverzu.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Michal Gavula, prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský a za spoločne spracovaný návrh Barbora Houfová a Radek Houf.