en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica

I. cena a realizácia
akad. soch. Michal Gavula

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

znížená II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

znížená  II. cena znížená II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v decembri 2014 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Do súťaže bolo predložených trinásť výtvarných prác od štrnástich autorov (jeden návrh bol vytvorený v spoluautorstve dvoch autorov). Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2015. Jej odbornými poradcami boli Ing. arch. Zuzana Klasová a Ing. arch. Ľubica Pinčíková, zástupkyne Pamiatkového úradu SR a PhDr. Roman Hradecký, zástupca mesta Banská Bystrica.

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh akad. soch. Michala Gavulu, ktorý získal prvú cenu. Komisia ocenila veľmi dobré vystihnutie zadanej témy, výtvarné spracovanie návrhu a kompozičnú vyrovnanosť averzu a reverzu. Pozitívne hodnotila aj stvárnenie a veľmi vhodné umiestnenie štátneho znaku a pečate mesta, ktoré budú na averze a reverze mince umiestnené oproti sebe na rovnakom mieste. Na averz si autor zvolil v hornej časti motív hradného areálu – pohľad na jednu z bášt fortifikácie, v dolnej časti Benického dom s renesančným priečelím. Dom reprezentuje obdobie renesancie spájané s vrcholom banskej činnosti, hospodárskeho i architektonického rozvoja mesta. Na reverze je stvárnená kompaktná prezentácia najvýznamnejších dominánt mesta. Zľava je to farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, hodinová veža, za ňou veža Barbakanu strážneho hradu a kostol sv. Františka Xaverského. V centre je zobrazený Mariánsky stĺp. Kompozíciu dopĺňa prvá historická pečať mesta Banská Bystrica, vyjadrujúca banícku tradíciu mesta.

Znížená druhá cena bola udelená Mgr. art. Romanovi Lugárovi. Jeho návrh komisiu zaujal súčasným pohľadom na tematiku s výrezom fasád na averze a dekoratívnych štruktúr na reverze. Návrh sa vyznačuje výborným technickým i sochárskym vyhotovením. Na averze autor zobrazil výsek renesančnej architektúry námestia s Benického domom a do popredia situoval gotickú plastiku sv. Barbory, patrónky baníkov, z kostola Nanebovzatia Panny Márie od Majstra Pavla z Levoče. Na reverze stvárnil objekt bývalej banky, veže kostola Nanebovzatia Panny Márie, Barbakan, Mariánsky stĺp a hodinovú vežu. Výrez dekoratívnych štruktúr je tvorený vhodne zvoleným motívom fresky zo Zelenej siene Thurzovho domu. Pri hodnotení však komisia skonštatovala, že v prípade realizácie by si návrh vyžadoval úpravy najmä vzhľadom na potrebu premiestnenia štátneho znaku z fasády budovy na vhodnejšie miesto.

Tretia cena nebola v súťaži udelená. Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Miroslav Rónai, Karol Ličko a Mgr. art. Peter Valach.