en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia

II. cena
prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

II. cena

II. cena
Mgr. art. Roman Lugár

II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2019 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh národnej strany pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Do súťaže bolo predložených dvadsaťosem výtvarných prác od dvanástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v septembri 2019. Jej odbornými poradkyňami v procese hodnotenia boli Ing. Lenka Miháliková a Ing. Denisa Husárová z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Petra Valacha, na ktorom autor jednoznačne vystihol tematické zameranie a vytvoril výtvarne kultivovaný návrh. Zaujímavá kompozícia je tvorená tromi základnými prvkami (ľudský mozog, text písma, štátny znak). Dominuje jej štylizovaný ľudský mozog
so štruktúrou technických prvkov – plošných spojov, s centrálne orientovaným kruhom symbolizujúcim mikroprocesor. Text je komponovaný na podklade plasticky vystupujúceho štvorca s dominujúcim „OECD“. Celá kompozícia je vhodne doplnená štátnym znakom Slovenskej republiky vpravo dole.

Dve druhé ceny udelila komisia prof. Mgr. art. Patrikovi Kovačovskému a Mgr. art. Romanovi Lugárovi.

Na výtvarnom návrhu prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského vyzdvihla komisia celkovú kompozíciu, ktorá námetovo vystihuje tému a pôsobí výstižne a vyvážene. Námetu dominuje štylizovaná hlava z profilu s plastickou reliéfnou skladbou schémy plošných spojov a textom v kruhopise po obvode celého medzikružia.

Mgr. art. Roman Lugár sa vo svojom výtvarnom návrhu inšpiroval logom OECD s voľne preštylizovanou základnou skladbou, v ktorej je text komponovaný do kruhopisu. Zároveň vymedzuje priestor, v ktorom sa nachádza daktyloskopický otlačok ľudského prsta v kontraste so štylizovanými technickými prvkami, ktoré prekrýva a tak symbolicky vystihuje ľudský fenomén.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal akad. soch. Ivan Řehák.