en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto

I. cena a realizácia
Mgr. art. Peter Valach

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
ak. soch. Zbyněk Fojtů

II. cena II. cena

III. cena
Mária Poldaufová

II. cena II. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v auguste 2021. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola Ing. arch. Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Petra Valacha. Averz jeho výtvarného návrhu je komponovaný z dvoch motívov, ktoré priamo súvisia s udelením mestských privilégií mestu Skalica. Po celej ploche mincového návrhu sa rozprestiera výsek autografu gotickej listiny z roku 1439, ktorou kráľ Albrecht I. potvrdzuje Skalici staršie výsady mesta. Fragment textu dominuje ľavej polovici mincového poľa. Vpravo je architektúra rotundy, ktorá okrem sakrálnej funkcie tvorila aj organickú súčasť mestského opevnenia, navrchu s pozorovateľňou. Celok kompozície averzu pôsobí veľmi harmonicky a vyvážene. Reverzu dominuje silueta mesta zahŕňajúca všetky jeho dôležité architektonické dominanty. Zároveň zobrazuje aj mestský fortifikačný systém, ktorý panovník požadoval na splnenie podmienky slobodného kráľovského mesta zo strany jeho obyvateľov. V pravej dolnej časti je vložený historický mestský erb Skalice.

Druhú cenu získal ak. soch. Zbyněk Fojtů. Averzu dominuje pohľad na urbanistický plán historického mestského jadra s fortifikačným ohraničením. Vpravo je vyobrazenie rotundy. Reverz vypĺňajú fragmenty dvoch dominantných historických architektúr. Vľavo je časť strechy farského kostola svätého Michala, vpravo je časť fasády františkánskeho kostola (po barokovej prestavbe).

Tretiu cenu udelila komisia autorke Márii Poldaufovej. Na averze jej výtvarného návrhu figurujú charakteristické architektonické pamiatky Skalice vo voľnom mozaikovom usporiadaní. V strede je pohľad na farský kostol svätého Michala s charakteristickou vežou. Napravo od neho je dvojvežie s budovou jezuitského kostola a kláštora. Vpravo dole je rotunda svätého Juraja. Vľavo dole sú vyobrazené fragmenty dvoch kostolných zvonov. Na návrhu reverzu je ústredná postava panovníka Ľudovíta I., ktorý drží v jednej ruke listinu s udelením privilégií slobodného kráľovského mesta a v druhej kráľovské žezlo (symbol moci nad krajinou). Panovník má na hlave gotickú kráľovskú korunu. V pozadí za ním je schéma gotickej sieťovej klenby.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali Mgr. art. Martin Sabol a Branislav Ronai.