en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa

I. cena a realizácia
Karol Ličko

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

III. cena
ak. soch. Zbyněk Fojtů

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa.

Do súťaže bolo predložených jedenásť výtvarných návrhov od desiatich autorov, pričom jeden z návrhov bol vytvorený v spoluautorstve. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v septembri 2021. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol PhDr. Štefan Holčík, CSc. z Múzea mesta Bratislavy.

Komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Karola Lička. Návrhu výtvarného riešenia averzu dominujú dve rovnocenné reálie, ktoré veľmi presvedčivo tlmočia posolstvo historickej udalosti – korunovácie habsburského panovníka Rudolfa: hornú časť mincového poľa vypĺňa reliéf opierajúci sa vo faktografii o dobovú vedutu korunovačného mesta Bratislava; dolnú tretinu mincového poľa vypĺňa kráľovská koruna panovníka. Autorovi sa tak podarilo dať do významového súladu autentické miesto korunovácie ako aj symboliku tohto historického aktu. Na reverze autor zobrazil mladého panovníka Rudolfa v podobe, ktorá sa najviac približuje jeho skutočnému fyzickému veku v roku korunovácie. Výrazný vizuálny prvok predstavuje španielsky golier záväzný pre habsburskú dvornú etiketu.

Druhá cena nebola udelená.

Tretiu cenu získal ak. soch. Zbyněk Fojtů. Celú plochu mincového poľa averzu vypĺňa obrazec sieťovej klenby korunovačného chrámu – Katedrály svätého Martina v Bratislave. Autor návrhu sa sústredil na jediný atribút historickej udalosti, ktorým je chrám, kde sa táto udalosť odohrala. Reverz návrhu je komponovaný historickým portrétom panovníka v zrelšom veku a vyobrazením uhorskej kráľovskej koruny. Krížik však nedosadá na korunu v pravom uhle, ale je vychýlený doľava, čo je znakom uhorskej koruny až od 19. storočia, preto toto zobrazenie nezodpovedá historickej pravde.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali akad. soch. Michal Gavula a MgA. Miroslav Schovanec s Tomášom Lamačom, DiS. (za návrh vytvorený v spoluautorstve).