en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur k 100. výročiu objavenia Demänovskej jaskyne slobody

I. cena a realizácia
Mária Poldaufová

I. cena a realizácia I. cena a realizácia

II. cena
Mgr. art. Peter Valach

II. cena II. cena

III. cena
Štefan Novotný

III. cena III. cena

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2020 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur k 100. výročiu objavenia Demänovskej jaskyne slobody.

Do súťaže bolo predložených osem výtvarných prác od ôsmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v júni 2020. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol zástupca Správy slovenských jaskýň – Ing. Peter Gažík.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autorky Márie Poldaufovej. Komisia na ňom pozitívne ohodnotila zobrazenie človeka a vystihnutie zadanej témy. Reliéfnu plochu averzu vymedzila autorka vloženým medzikružím, do ktorého vsadila predstaviteľov jaskynnej fauny. V časti zloženej sústrednej kružnice pojednala plochu reliéfnou štruktúrou, ktorá znázorňuje krasovú výzdobu jaskyne. V mincovom poli reverzu je paralelne niekoľko výjavov, ktoré zachytávajú bohatú morfológiu interiérov Demänovskej jaskyne slobody. Kompozične nadviazala na riešenie averzu, kde výjav s objaviteľom jaskyne Alojzom Králom situovala do analogického kruhového ohraničenia.

Druhú cenu udelila komisia výtvarnému návrhu Mgr. art. Petra Valacha. Na averze dominuje kvapľová výzdoba stropu a predstavitelia podzemnej fauny, ako aj karbidová lampa ako nevyhnutný sprievodca jaskyniarov. V reverze pracoval autor s prírodnými reáliami interiéru jaskyne v podobe visiacich krasových útvarov a predstaviteľa jaskynného živočícha.

Tretiu cenu získal Štefan Novotný. Riešenie averzu kombinuje pohľad na dve rozdielne reality – nadzemnú a podzemnú. Na reverze odvolávajúc sa na evokáciu podzemia zobrazil autor morfologické bohatstvo interiéru jaskyne v širokom zábere. Pohľad do jaskyne je obohatený detailným vyobrazením podzemného živočícha.

Ďalšie ceny za kvalitne spracované návrhy získali ak. soch. Zbyněk Fojtů, akad. soch. Michal Gavula, PhDr. Kliment Mitura, Mgr. Andrea Ličková a Karol Ličko.