en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Jána Chryzostoma Korca

I. cena a realizácia averzu
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz víťazného návrhu:  fragment  kríža s tŕňovou korunou, zopäté ruky s ružencom na otvorenej modlitebnej knihe
Sadrový reverz návrhu: portrét kardinála a v pozadí zväzok ostatných drôtov

I. cena a realizácia reverzu
Mgr. art. Peter Valach

Sadrový averz návrhu:  fragment  kríža s tŕňovou korunou
Sadrový reverz víťazného návrhu:  portrét kardinála

II. cena
akad. soch. Anton Gábrik

Sadrový averz návrhu: ukrižovaný Kristus
Sadrový reverz návrhu:  portrétny profil kardinála

III. cena
Štefan Novotný

Sadrový averz návrhu: arcibiskupské sídlo v Nitre a výsostné znaky kardinála
Sadrový reverz návrhu: portrét kardinála

Národná banka Slovenska vyhlásila v novembri 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu narodenia Jána Chryzostoma Korca.

Do súťaže bolo predložených trinásť výtvarných návrhov od trinástich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v januári 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol akad. mal. Jozef Dobiš (nominant Biskupského úradu v Nitre).

Prvú cenu a realizáciu averzu získal Tomáš Lamač. DiS. Autor stvárnil averz do výraznej centrálnej kompozície. Pod fragmentom znaku kríža sa preplieta tŕňová koruna ako symbol utrpenia. Dolnú časť kríža prekrývajú ruky zopäté k modlitbe na otvorenej modlitebnej knihe. Pod nimi osobné heslo kardinála „UT OMNES UNUM SINT“ vyjadrujúce túžbu všetkých po zjednotení. Na reverze stvárnil autor portrét, ktorého pozadie dopĺňa zväzok ostatných drôtov. Zobrazujú životné peripetie zástancu a bojovníka za náboženské presvedčenie v podmienkach ateistického totalitného režimu. Celkový výraz zdôrazňuje charakterovú pevnosť a neotrasiteľnosť osobnosti kardinála.

Prvú cenu a realizáciu reverzu získal Mgr. art. Peter Valach. V kompozícii averzu využil autor opakujúce sa sústredné kruhy, do ktorých postupne umiestňuje nápis SLOVENSKO, autograf a najmenší kruh predstavuje plasticky vystupujúca tŕňová koruna obopínajúca kríž. Reverzu dominuje portrét nasmerovaný viac dovnútra osobnosti než do priameho pohľadu s divákom. Táto koncepcia podčiarkuje celoživotné duchovné sústredenie kardinála. Jeho zložité životné osudy vystihuje dramatickejšie uchopená modelácia tváre, ktorá ale nepresahuje do expresívneho účinku.

Realizovaný mincový návrh je výsledkom kombinácie návrhov Tomáša Lamača, DiS. a Mgr. art. Petra Valacha.

Druhú cenu získal akad. soch. Anton Gábrik. Averzu dominuje zobrazenie ukrižovaného Krista v dramatickom podaní. Na reverze je dominantný portrétny profil, ktorého sochárske zobrazenie aj osobnostné vyžarovanie disponuje vrcholnou presvedčivosťou.

Tretiu cenu udelila komisia Štefanovi Novotnému. Obsahovo bohatý averz integruje viacero reálií (charakteristickú časť areálu arcibiskupského sídla v Nitre, na ktorú nadväzuje zobrazenie výsostných znakov kardinála). V návrhu averzu je teda skĺbené miesto pôsobenia aj funkcie v rámci cirkevných hodností, ktoré Ján Chryzostom Korec dosiahol. Reverzu dominuje v celom rozsahu mincového poľa až na dotyk s vonkajším okrajom portrét kardinála.

Ďalšiu cenu za kvalitne spracovaný návrh získal Karol Ličko.