en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu

I. cena a realizácia
MgA. Miroslav Schovanec, DiS.

Sadrový averz víťazného návrhu: trojica ampliónov a mikrofón
Sadrový reverz víťazného návrhu: budova slovenského rozhlasu

II. cena
Karol Ličko

Sadrový averz návrhu: schéma štvorca
Sadrový reverz návrhu: schéma sústredných kruhov

III. cena
ak. soch. Zbyněk Fojtů

Sadrový averz návrhu: fragment budovy rozhlasu
Sadrový reverz návrhu: modelačná schéma rozhlasových vĺn

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu začiatku pravidelného vysielania československého rozhlasu.

Do súťaže bolo predložených osem výtvarných návrhov od siedmich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v máji 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Prvú cenu a realizáciu získal MgA. Miroslav Schovanec, DiS. Na averze použil autor zobrazenie technických prostriedkov využívaných pri rozhlasovom vysielaní: trojicu ampliónov s náznakom šírenia rádiových vĺn, mikrofón a v dolnej časti  mincového poľa aj schému frekvencie zvukového signálu. Zvolené symboly veľmi rovnocenne a kompozične harmonicky vypĺňajú celý priestor mincového poľa. Dominantou reverzu je pohľad na architektúru budovy slovenského rozhlasu s vystupujúcou konštrukciou vysielača. Z jeho  vrcholu sa šíria do plochy mincového poľa rozhlasové vlny. V pozadí je naznačená silueta hraníc československého štátu.

Druhú cenu udelila komisia autorovi Karolovi Ličkovi. V jednoznačne presvedčivom a výtvarne precíznom návrhu zvolil autor pri modelácii reliéfneho obrazu averzu aj reverzu dôsledný grafický prístup. Pridržiaval sa racionálneho kompozičného rozvrhu, ktorý v prípade averzu využíva schémy štvorca a v prípade reverzu schému sústredných kruhov. Symboliku mince rozvíja pomocou reťazca dátumov, ktoré kódujú významné časové údaje vo vývine rozhlasového vysielania.

Tretiu cenu získal ak. soch. Zbyněk Fojtů. Tému výročia vzniku československého rozhlasu vyjadril autor na averze pomocou výrazných fragmentov charakteristickej stavby slovenského rozhlasu v Bratislave a rádiovej vlny, ktorá ju prekrýva. Mincové pole tak vo svojom celku vyznieva dynamicky. Celej ploche reverzu dominuje rytmická modelačná schéma rozhlasových vĺn, ktoré sa šíria z rozhlasovej antény. V ľavej časti vzniká priestor na umiestnenie siluety vojenského stanu, v ktorom bolo realizované prvé rozhlasové vysielanie. V pravej časti je znázornený dobový rozhlasový prijímač.