en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava

I. cena a realizácia averzu
ak. soch. Zbyněk Fojtů

Sadrový averz víťazného návrhu: dopravná línia medzi Bratislavou a Trnavou
Sadrový reverz návrhu: parná lokomotíva

I. cena a realizácia reverzu
ak. soch. Zbyněk Fojtů

Sadrový averz návrhu: lokomotíva z bočného pohľadu
Sadrový reverz víťazného návrhu: parná lokomotíva

II. cena
Mária Poldaufová

Sadrový averz návrhu: stanice v Bratislave a Trnave
Sadrový reverz návrhu: historický rušeň s budovou výhrevne

II. cena
Jiří Hanuš, DiS.

Sadrový averz návrhu: koleso parnej lokomotívy
Sadrový reverz návrhu: dobová lokomotíva

Národná banka Slovenska vyhlásila v januári 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu spustenia parnej prevádzky na železničnej trati Bratislva – Trnava.

Do súťaže bolo predložených devätnásť výtvarných návrhov od devätnástich autorov, pričom štyri z návrhov boli vytvorené v spoluautorstve. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v apríli 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ing. Michal Tunega – riaditeľ Železničného múzea v Bratislave.

Prvú cenu a realizáciu averzu získal ak. soch. Zbyněk Fojtů. Kompozícia jeho mincového návrhu je diagonálne rozčlenená na hornú a dolnú polovicu. V hornej časti je schematicky vyznačená dopravná línia medzi Bratislavou a Trnavou podčiarknutá ich mestskými znakmi. Pravá dolná časť kompozície má pohľady na staničnú budovu východzej stanice v Bratislave, fragment stĺpového viaduktu a aj na cieľovú stanicu v Trnave (v perspektívnom zmenšení). Kompozičný rozvrh reverzu sa sústreďuje do centrálnej kompozície so schémou veľkého kolesa lokomotívy (na zadnom pláne), pred ktorým je znázornená dobová podoba parnej lokomotívy, vrátane prívesného zásobníka na palivo. Napriek zahrnutiu viacerých informačných prvkov návrh nepôsobí chaoticky, ale je výtvarne zvládnutý a pôsobivý. Vyznieva ako oslava dobovej techniky.

Prvú cenu a realizáciu reverzu získal ďalší návrh ak. soch. Zbyňka Fojtů. Kompozičný rozvrh averzu je riešený vo výrazných horizontálnych pásoch, pričom v hornej polovici je umiestnená lokomotíva z bočného pohľadu so zdôraznením jej troch kolies a v najspodnejšom horizontálnom pruhu výsek oblúkového viaduktu. Modelácia má výrazné črty racionálneho prístupu k dobovému modelu vagóna lokomotívy. Na reverze mincového návrhu je silueta lokomotívy v pohybe aj s prívesom – zásobníkom na palivo. Šikmé smerovanie koľají, ktoré sa perspektívne skracujú podporuje ilúziu pohybujúceho sa stroja lokomotívy.

Realizovaný mincový návrh je tak výsledkom kombinácie dvoch návrhov autora ak. soch. Zbyňka Fojtů.

Druhú cenu získala autorka Mária Poldaufová. Symboliku 150. výročia spustenia parnej prevádzky znázornila kompozíciou autentických vyobrazení objektov východzej stanice v Bratislave a cieľovej stanice v Trnave. Dominantnú časť mincového poľa zaberá v hornej časti znázornenie vlastnej budovy stanice s charakteristickou vežičkou a k nej priliehajúceho krytého nástupišťa v perpektívnej skratke s náznakom skupinky cestujúcich občanov. Jemnú diagonálu nástupišťa vyvažuje v dolnej časti mincového poľa umiestnená budova cieľovej stanice v Trnave, ktorá sa perspektívne rozširuje v opačnom rytme ako bratislavské nástupište. Použitím tejto dvojakej perspektívy vyjadrila autorka vizuálny zážitok z reálneho pohybu cestujúcich. Na reverze opäť využíva perspektívnu skratku zobrazenie historického rušňa s kabínou strojvedúceho a prívesom pre uhlie, ktorý tvoria najvyšší plán reliéfu. Za ním je znázornená technická budova výhrevne. Autorka zvoleným spôsobom modelácie, ktoré zachádza aj do veľmi zaujímavých detailov vyjadrila obdiv a úctu pokračujúcim technologickým vymoženostiam polovice 19. storočia.

Ďalšiu druhú cenu získal Jiří Hanuš, DiS. Kompozičný rozvrh averzu sa zakladá na centrálnom riešení, ktoré využíva motív kolesa aj s istými konštrukčnými detailami. Reverz je riešený v identickej kompozícii v kruhovom ráme, ktorého priemer je v podstate zrkadlovým obrazom averzu. V ňom je umiestnená dobová lokomotíva bez palivového zásobníka a pod ňou letopočet zahájenia parnej prevádzky.

Tretia cena nebola udelená.