en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrny

I. cena a realizácia
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz víťazného návrhu: párik hlucháňov a fragmenty lesa
Sadrový reverz víťazného návrhu: tokajúci hlucháň hôrny a vetvička z ihličnatého stromu

II. cena
Tomáš Lamač, DiS.

Sadrový averz návrhu: hlucháň hôrny v typickej akcii samca vábiaceho samicu
Sadrový reverz návrhu: dvaja samci hlucháňa hôrneho, ktorých z vetvy stromu pozoruje samica

III. cena
Adéla Dařbujanová, DiS.

Sadrový averz návrhu: samica strážiaca a chrániaca hniezdo pred predátormi
Sadrový reverz návrhu: samec hlucháňa hôrneho sediaci na vetve borovice vo víťaznej póze tokania

Národná banka Slovenska vyhlásila v auguste 2023 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrny. Do súťaže bolo predložených dvadsaťjeden výtvarných návrhov od dvadsaťjeden autorov, pričom jeden z návrhov bol vytvorený v spoluautorstve. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v decembri 2023. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bola Ing. Andrea Lešová, PhD. – zoologička zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Odborná komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Tomáša Lamača, DiS. Námetové ťažisko averzu predstavuje párik hlucháňov. Celý priestor mincového poľa je citlivo kompozične vyvážený vďaka rozmiestneniu štátneho znaku, letopočtu aj nominálu. Hodnovernosť celého výjavu podporujú detaily lesa. Súhra všetkých obrazových aj písmových prvkov vrátane znakových je veľmi harmonická. Prispieva k nej aj citlivo odstupňovaný plastický rukopis. Reverzu dominuje tokajúci hlucháň hôrny. Z hladkého pozadia vystupuje fragment zakončenia konára jedle s výrazne znázornenou šiškou. Vytvára sa tým želateľná kompozičná protiváha voči dominantnej siluete vztýčeného chvosta tokajúceho zvieraťa. Presvedčivosť podania zvýrazňuje kvalitne odstupňovaný plastický rukopis nízkeho reliéfu.

Druhú cenu získal ďalší návrh Tomáša Lamača, DiS. predložený do súťaže.  Na averze zobrazil autor párik hlucháňa hôrneho v typickej akcii samca vábiaceho samicu. Silueta samca je korunovaná vejárovitým chvostom. Jeho nadradené postavenie zvýraznil autor aj náznakom pňa, na ktorom stojí. Reverz mince predstavuje nahustený výjav v ktorom sú komponovaní dvaja samci hlucháňa hôrneho, ktorých z vetvy stromu pozoruje samica. Dramatická scéna sa odohráva na čistine, za ktorou presvitá kulisa lesa.

Tretiu cenu udelila komisia Adéle Dařbujanovej, DiS. Averzu dominuje charakteristická scénka zo života hlucháňa hôrneho, ktorá zobrazuje samicu strážiacu a chrániacu hniezdo pred predátormi. V pozadí sú náznaky fragmentov kmeňov ihličnanov. Reverzu dominuje samec hlucháňa hôrneho sediaci na vetve borovice vo víťaznej póze tokania. Jemná modelácia reliéfu v odstupňovaných plastických hodnotách revokuje krásu tohto príslušníka lesného vtáctva. 

Plánovaný termín emisie zberateľskej euromince je v októbri 2024.