en en

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur k 1400. výročiu vzniku Samovej ríše

I. cena a realizácia
Karol Ličko

Sadrový averz víťazného návrhu: bojovníci s lukmi na koňoch
Sadrový reverz víťazného návrhu: vladár Samo na cválajúcom koni

II. cena
Mgr. art. Peter Valach

Sadrový averz návrhu: medzikružie so ornamentom zo šeliem
Sadrový reverz návrhu: doboví bojovníci v boji

III. cena
Mgr. – akad. soch. Marie Šeborová

Sadrový averz návrhu: keramické nádoby a dobové zbrane
Sadrový reverz návrhu: figúra jazdca,  vladára Sama

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2022 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur k 1400. výročiu vzniku Samovej ríše.

Do súťaže bolo predložených šesť výtvarných návrhov od šiestich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v decembri 2022. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Ján Steinhübel, CSc. z Historického ústavu SAV.

Prvú cenu a realizáciu získal Karol Ličko. Ťažisko reliéfneho poľa averzu vypĺňa bojový výjav, ktorý zrkadlí rovnováhu medzi dobovými historickými predlohami a autorskou fantáziou. V hornej časti mincového poľa je náznak fragmentu drevených palisád prerušených strážnou vežou. Reverzu dominuje fiktívne zobrazenie vladára Sama cválajúceho na koni. Komisia na tomto návrhu pozitívne hodnotila dokonalú symbiózu v modelačnom prístupe autora ku stvárneným figurálnym i vecným zložkám kompozície. Napriek istej nadsádzke upútajú presvedčivou vyrovnanosťou stvárneného námetu. Komisia schválila odporučenie na realizáciu tohto výtvarného návrhu bez úprav.

Druhú cenu získal Mgr. art. Peter Valach. Averzu dominuje výrazné ornamentálne členenie. Rámujúce medzikružie využíva opakujúci sa zvierací ornament šeliem. V strede sú umiestnené silne štylizované figúry s črtami dobových aktérov. Reverz z väčšej časti vypĺňa pomerne zložitý bojový výjav, ktorý je v dolnej časti ohraničený zúbkovito štylizovaným terénom. Pre prípad realizácie boli komisiou schválené nasledovné úpravy reverznej strany: vypustenie „ozubenia“ a následné reliéfne vyplnenie vzniknutej plochy, zvýraznenie všetkých postáv modelovaním.  

Tretiu cenu udelila komisia Mgr. – akad. soch. Marii Šeborovej. Averz jej výtvarného návrhu pôsobí istou „vzdušnosťou“. Vo vonkajšom medzikruží sú štylizované časti palisády, kompozične ozvláštnené fragmentom dobovej šperkovej výzdoby. Vo vnútornom kruhu mincového poľa sú dominantné dve keramické nádoby, obohatené o dobové zbrane. Voľbou atribútov autorka nadviazala na archeologické nálezy datované k obdobiu Samovej ríše. Na reverze opakuje kompozíciu fragmentov šperkovej výzdoby oddelených štylizovanými prvkami palisád. Celému výjavu dominuje figúra jazdca, samotného vladára Sama. Aj v tomto výjave sa prejavuje kvalitná kompozičná vyváženosť medzi averzom a reverzom a jemný súlad medzi jednotlivými prvkami modelácie. V prípade realizácie komisia schválila úpravu štátneho znaku na averze (podľa pripomienok heraldika) a úpravu odevu jazdca podľa predlohy, z ktorej autorka čerpala pri modelovaní koňa.