en en

300. výročie narodenia Adama Františka Kollára

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, 300. výročie narodenia Adama Františka Kollára
Bankovky a mince, 300. výročie narodenia Adama Františka Kollára

Adam František Kollár (15. 4. 1718 – 10. 7. 1783), vzdelanec, polyglot, právny historik a dvorský radca bol výnimočnou osobnosťou vedeckého sveta známou už počas života v celej Európe. Po štúdiách sa jeho pôsobiskom v roku 1748 stala Dvorská knižnica vo Viedni, kde bol pisárom, kustódom, vedúcim a od roku 1774 jej riaditeľom v hodnosti dvorského radcu. Prácu v knižnici zameral na rozširovanie jej fondov a ich katalogizáciu. Vypracoval štvorzväzkový systematický katalóg teologických tlačí, skompletizoval a vydal súpis rukopisných kódexov. Jeho zásluhou vznikla vo Viedni v roku 1778 Cisársko-kráľovská akadémia orientálnych jazykov. Jeho filozofické a právnické názory sú súčasťou tereziánskeho osvietenstva. Bol osobným poradcom panovníčky Márie Terézie pre uhorské historicko-právne, majetkovo-právne a školské záležitosti. Podieľal sa aj na vypracovaní školskej reformy.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená časť dobovej knižnice doplnená názvom vedeckého diela Adama Františka Kollára Analecta monvmentorvm omnis aevi Vindobonensia (Viedenská zbierka dokumentov všetkých čias). V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Pri hornom okraji mince je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. V spodnej časti mincového poľa je letopočet 2018. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v dvoch riadkoch vsadené do spodnej časti knižnice. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince ak. soch. Zbyňka Fojtů ZF sú medzi knihami v ľavej hornej časti mincového poľa.

  Rubová strana:
  Na rube mince je portrét Adama Františka Kollára. Vľavo od portrétu sú v opise mená a priezvisko „ADAM FRANTIŠEK KOLLÁR“ a vpravo od portrétu sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1718 – 1783.

 • Údaje o minci
  Autor:ak. soch. Zbyněk Fojtů
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• VZDELANEC • DVORSKÝ RADCA MÁRIE TERÉZIE
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Filip Čerťaský
  Náklad:2 550 kusov v bežnom vyhotovení
  4 950 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:13. 3. 2018