en en

Odoberanie bankoviek a mincí podozrivých z falšovania pri platbách v hotovosti

Podľa § 17e ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov sú tzv. oprávnené osoby povinné bez náhrady odoberať bankovky alebo mince podozrivé z falšovania pri ich predložení pri peňažných platbách v hotovosti.

Oprávnené osoby sú:

  • Národná banka Slovenska
  • banky
  • všetky právnické osoby a
  • všetky fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.

Povinnosťou oprávnenej osoby je:

  • Vyhotoviť v dvoch rovnopisoch písomné potvrdenie o okolnostiach odobratia(príloha č. 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok ˗ link na tlačivo.Obsahové a formálne náležitosti potvrdenia sú uvedené v § 3 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok.
  • Jeden rovnopis potvrdenia odovzdať predkladateľovi.
  • Druhý rovnopis potvrdenia spolu s odobratými podozrivými bankovkami alebo mincami vložiť v prítomnosti predkladateľa do vhodného obalu, zabezpečiť ho pred neoprávnenou manipuláciou a neodkladne ho zaslať do Národnej banky Slovenska(Predkladateľ podozrivých bankoviek alebo mincí pri uložení odobratých falšovaných bankoviek alebo mincí do obalu potvrdí svoju prítomnosť podpisom cez miesto uzatvorenia obalu. Cez miesto uzatvorenia obalu sa podpíše aj poverený zamestnanec oprávnenej osoby.).
  • Požadovať od predkladateľa podozrivých bankoviek alebo mincí, aby svoju totožnosť preukázal dokladom totožnosti. (Predkladateľ podozrivých bankoviek alebo mincí je povinný takejto žiadosti oprávnenej osoby vyhovieť. Ak predkladateľ odmietne uviesť v potvrdení niektorý z požadovaných údajov, poverený zamestnanec oprávnenej osoby uvedie túto skutočnosť na potvrdení. Ak predkladateľ odmietne potvrdiť svoju prítomnosť pri uložení odobratých podozrivých bankoviek alebo mincí do obalu, poverený zamestnanec oprávnenej osoby uvedie túto skutočnosť cez miesto uzatvorenia obalu.).
  • Každé odobratie podozrivých bankoviek alebo mincí bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.Ak Národná banka Slovenska zistí, že ide o:– falšované bankovky alebo mince, vykoná ich odbornú analýzu a vypracuje odborný posudok, ktorý bezodkladne zašle orgánom činným v trestnom konaní. Toto zistenie tiež oznámi oprávnenej osobe, ktorá falšované bankovky alebo mince odobrala a odovzdala Národnej banke Slovenska.– pravé bankovky alebo mince, toto zistenie oznámi oprávnenej osobe, ktorá ich odobrala. Národná banka Slovenska zároveň bezodkladne poskytne náhradu za odobraté bankovky alebo mince predkladateľovi priamo alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá ich odobrala.Oprávnená osoba je toto zistenie Národnej banky Slovenska povinná bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorým oznámila odobratie podozrivých bankoviek alebo mincí.