en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2016

Bankovky

V druhom polroku 2016 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 346 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka je počet zadržaných falzifikátov približne o jednu štvrtinu vyšší.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

1 878

1 046

1 852

1 346

V hodnotenom období najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (46,8 %) a 20 EUR (20,9 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

13

24

281

630

200

100

98

1 346

%

1,0

1,8

20,9

46,8

14,8

7,4

7,3

100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom pohľadom naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V druhom polroku 2016 bolo na území Slovenska zadržaných 638 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s druhým polrokom 2015 pokles približne o jednu tretinu. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (65,8 %).

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Obdobie

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

971

854

9 622

638

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


50 centov

1 €

2 €

Spolu

kusy

157

61

420

638

%

24,6

9,6

65,8

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.