en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v druhom polroku 2020

Bankovky

V druhom polroku 2020 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 15 688 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných len 653 kusov. To predstavuje v porovnaní s prvým polrokom 2020, v ktorom bolo v obehu zachytených 492 kusov falzifikátov, nárast o jednu tretinu. V auguste 2020 sme zaznamenali jeden mimoriadny prípad, kedy orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do obehu spolu 15 002 falzifikátov eurobankoviek (10 000 ks 50 € falzifikátov, 4 998 ks 100 € a 4 ks falzifikátov ostatných nominálov).

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Obdobie I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
kusy 1 910 1 556 1 878 1 046 1 852 1 346 1 507 1 457 774 699 661 1 309 606 15 688

V druhom polroku 2020 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR
a 100 EUR.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt


5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Spolu
kusy 14 75 104 10 346 5 094 35 20 15 688
% 0,1 0,5 0,7 65,9 32,5 0,2 0,1 100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom pohľadom naklonením.

Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému, takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a internetových stránkach jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V druhom polroku 2020 bolo na území Slovenska zadržaných 652 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (87,7 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Obdobie I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II.
kusy 1 511 1 213 971 854 9 622 638 574 507 570 679 567 826 577 652

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


50 centov 1 € 2 € Spolu
kusy 41 39 572 652
% 6,3 6,0 87,7 100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.