en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2009

Bankovky

Od zavedenia eura na Slovensku v januári 2009 sa podstatne zvýšil počet zadržaných falzifikátov eurových bankoviek. V roku 2008 bolo na našom území zadržaných celkom 258 kusov, kým za prvý polrok tohto roka bolo zadržaných celkom 1 160 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 87 805 EUR. Vzhľadom na niekoľkonásobný nárast je možné konštatovať, že tak ako v iných nových členských štátoch EMÚ aj v Slovenskej republike po zavedení eura výrazne vzrástol počet zadržaných eurových falzifikátov. Pri porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny je však tento vývoj štandardný a Slovensko patrí medzi krajiny s priemerným až nižším výskytom falzifikátov.

Počas prvého polroku bol najväčší výskyt zaznamenaný v prvých troch mesiacoch, kedy bolo zadržaných až 68 % z celkového počtu falzifikátov. V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 996 kusov, čo predstavuje viac ako 85 %. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili peňažný obeh.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

25

23

120

479

421

90

2

1 160

v %

2,1

2,0

10,3

41,3

36,3

7,8

0,2

100,0

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 50 EUR (41,3 %), ktoré spolu s 20 EUR a 100 EUR tvorili takmer 90 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov dobrá. Na falzifikátoch sú jednotlivé ochranné prvky napodobnené rôznymi technikami, pričom úroveň ich napodobnenia je rôzna. Prípadné falzifikáty je možné vo väčšine prípadov odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v  propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá. Ak pochybnosti naďalej pretrvávajú, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska spolu so žiadosťou o overenie pravosti, v ktorej uvediete údaje o pôvode bankovky.

Mince

V prvom polroku 2009 bolo na území Slovenska zadržaných 193 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s  rokom 2008, kedy bolo zadržaných 17 kusov falzifikátov vyše 11-násobný nárast. Tento vývoj bol však očakávaný a je štandardným javom nových členských krajín eurozóny.

Najčastejšie zadržiavanými falzifikátmi boli mince s nominálnou hodnotou 2 €. Vyskytli sa i prvé tri prípady falzifikátov 50 centových mincí.

Prehľad zadržaných falzifikátov mincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

v ks

3

20

170

193

v %

2

10

88

100

Z hľadiska kvality ide o falzifikáty s dobrou technickou úrovňou zhotovenia. Pre verejnosť je vo väčšine prípadov pomerne ťažké falzifikáty odhaliť.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie falzifikátu mince je jednoduchý magnet. Keďže pravé mince nominálnych hodnôt 1 € a 2 € majú magnetický stred, môžme vykonať skúšku priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať jej magnetizmus s pravou mincou. Veľmi dôležité je sledovať celkový vzhľad a farbu podozrivej mince v porovnaní s pravou mincou. Pri minci 2 € je vhodné v prípade podozrenia venovať pozornosť aj nápisu na hrane mince.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:
http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.sk.html
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove