en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2010

Bankovky

V prvom polroku 2010 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 652 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bolo zadržaných celkom 1 160 kusov falzifikátov, bol zaznamenaný približne 40 %-ný pokles. Takmer všetky falzifikáty boli odhalené v  hotovostnom peňažnom obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov eurových bankoviek podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

Počet kusov

12

13

133

259

191

37

7

652

%

1,8

2

20,4

39,7

29,3

5,7

1,1

100,0

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 50 eur (39,7 %), ktoré spolu s falzifikátmi bankoviek 100 eur a 20 eur tvorili takmer 90 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne na stredne vysokej úrovni. Zároveň však v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vzrástol podiel falzifikátov nižšej úrovne vyhotovenia, ktorých výskyt má najmä lokálny charakter. Frekvencia výskytu falzifikátov na 1 milión eurobankoviek v obehu predstavuje približne 8 kusov, čo zaraďuje Slovensko medzi krajiny eurozóny s nižším výskytom falzifikátov.

Okrem uvedených falzifikátov bol zaznamenaný nárast pozmenených bankoviek, ktoré boli zložené zlepením z rôznych pravých bankoviek. V zmysle zákona NR SR
č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov sa falšované a pozmenené bankovky odoberajú bez poskytnutia náhrady. Z uvedeného dôvodu je preto pri prijímaní peňazí nevyhnutné kontrolovať nielen ochranné prvky ale aj kompaktnosť bankovky. Falzifikáty je možné odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 eur, 10 eur, 20 eur, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 eur, 100 eur, 200 eur a 500 eur). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá. Ak pochybnosti naďalej pretrvávajú, je možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska spolu so žiadosťou o overenie pravosti, v ktorej uvediete údaje o pôvode bankovky.

Mince

V prvom polroku 2010 bolo na území Slovenska zadržaných 642 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 193 kusov falzifikátov až 3,3-násobný nárast. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

Počet kusov

78

109

455

642

%

12,1

17,0

70,9

100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Frekvencia výskytu falzifikátov na 1 milión euromincí v obehu predstavuje približne 2 kusy, čo zaraďuje Slovensko medzi krajiny eurozóny s nižším výskytom falzifikátov.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Podrobné informácie o spoločných a národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:
http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove