en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2011

Bankovky

V prvom polroku 2011 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 720 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bolo zadržaných celkom 652 kusov falzifikátov, bol zaznamenaný viac ako 10%-ný nárast. Takmer všetky falzifikáty boli odhalené v  hotovostnom peňažnom obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

14

19

231

227

163

50

16

720

v %

2

3

32

31

23

7

2

100

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 20 EUR (32 %), ktoré spolu s 50 EUR a 100 EUR tvorili 86 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatompohľadom – naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V prvom polroku 2011 bolo na území Slovenska zadržaných 786 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 642 kusov falzifikátov nárast o 22%. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

Počet kusov

164

132

490

786

%

20,9

16,8

62,3

100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Podrobné informácie o spoločných a národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.