en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2012

Bankovky

V prvom polroku 2012 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 789 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet zadržaných falzifikátov vzrástol takmer o 10%. Prevažná časť falzifikátov bola odhalená v  hotovostnom peňažnom obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009 I.

2009 II.

2010 I.

2010 II.

2011 I.

2011 II.

2012 I.

v ks

1 163

938

664

789

720

5 540

789

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 20 EUR (27 %), ktoré spolu s 50 EUR tvorili viac ako polovicu z celkového počtu zadržaných falzifikátov. Percentuálny podiel falzifikátov 200 EUR výrazne vzrástol a spolu so 100 EUR dosiahli rovnakú úroveň.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

7

17

209

199

142

141

74

789

v %

1

2

27

25

18

18

9

100

Kvalita vyhotovených falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatompohľadom naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V prvom polroku 2012 bolo na území Slovenska zadržaných 896 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 786 kusov falzifikátov, nárast o 14 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

obdobie

2009 I.

2009 II.

2010 I.

2010 II.

2011 I.

2011 II.

2012 I.

v ks

193

617

642

767

786

842

896

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

v ks

233

131

532

896

v %

26,0

14,6

59,4

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.