en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2013

Bankovky

V prvom polroku 2013 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 979 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet zadržaných falzifikátov vzrástol takmer o štvrtinu. Okrem jedného falzifikátu boli všetky odhalené v  hotovostnom peňažnom obehu.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009 I.

2009 II.

2010 I.

2010 II.

2011 I.

2011 II.

2012 I.

2012 II.

2013 I.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

789

654

979

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 100 EUR (41 %), ktoré spolu s 50 EUR tvorili 75 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov. Podiel falzifikátov 20 EUR výrazne poklesol a dosiahol necelých 10 %.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

3

15

95

334

401

76

55

979

%

0

1

10

34

41

8

6

100

Kvalita vyhotovených falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatompohľadom naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V prvom polroku 2013 bolo na území Slovenska zadržaných 3 216 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 896 kusov falzifikátov, nárast o 259 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá. Napriek nárastu falzifikátov je však možné konštatovať, že ich podiel v porovnaní s celkovým počtom eurových mincí v obehu je veľmi nízky.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí podľa polročných období

Obdobie

2009 I.

2009 II.

2010 I.

2010 II.

2011 I.

2011 II.

2012 I.

2012 II.

2013 I.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

305

105

2 806

3 216

%

9,5

3,2

87,3

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.