en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2014

Bankovky

V prvom polroku 2014 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 910 kusov falzifikátov eurových bankoviek. Z celkového množstva bolo viac ako 70 % odhalených pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili hotovostný peňažný obeh.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

V hodnotenom období najväčší podiel tvorili falzifikáty 500 EUR, z ktorých prevažná časť bola odhalená pri policajnej akcii. Medzi najpočetnejšie falzifikáty zadržané v hotovostnom peňažnom obehu patrili nominálne hodnoty 50 EUR (50,6 %) a 20 EUR (19,6 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

8

14

106

311

174

31

1 266

1 910

%

0,4

0,7

5,6

16,3

9,1

1,6

66,3

100

Kvalita vyhotovených falzifikátov zadržaných v peňažnom obehu je prevažne dobrá. Napriek uvedenej skutočnosti je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatompohľadom naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V prvom polroku 2014 bolo na území Slovenska zadržaných 1 511 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 3 216 kusov falzifikátov, pokles o 53 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

254

117

1 140

1 511

%

16,8

7,7

75,5

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.