en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2009

Bankovky

Rok 2009 možno charakterizovať ako rok, v ktorom bola v Slovenskej republike úspešne zavedená mena euro a eurové bankovky a mince sa stali zákonným platidlom. Táto skutočnosť výrazne ovplyvnila aj vývoj zadržaných falzifikátov eurových bankoviek, ktorých počet sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatne zvýšil. Kým v roku 2008 bolo na našom území zadržaných 258 kusov falzifikátov eurových bankoviek, v roku 2009 ich počet dosiahol 2 093 kusov v celkovej hodnote 157 145 EUR. Vzhľadom na niekoľkonásobný nárast je možné konštatovať, že tak ako v iných nových členských štátoch EMÚ aj v Slovenskej republike po zavedení eura výrazne vzrástol počet zadržaných eurových falzifikátov. Pri porovnaní jednotlivých krajín eurozóny je však tento vývoj štandardný a Slovensko patrí medzi krajiny s priemerným až nižším výskytom falzifikátov.

Najväčšiemu tlaku bola pozornosť obyvateľstva, pokladníkov a všeobecne ľudí manipulujúcich s peňažnou hotovosťou vystavená hneď po zavedení eura, nakoľko v priebehu prvého štvrťroku bolo zadržaných takmer 40 % z celkového počtu falzifikátov bankoviek. V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 1 889 kusov, čo predstavuje viac ako 90 %. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili peňažný obeh.

Prehľad zadržaných falzifikátov bankoviek podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

29

37

274

827

775

144

7

2 093

v %

1,4

1,8

13,1

39,5

37

6,9

0,3

100

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov bankoviek nominálnej hodnoty 50 EUR (39,5 %), ktoré spolu s 20 EUR a 100 EUR tvorili takmer 90 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Euro je celosvetovo uznávané platidlo a tomu zodpovedá aj úroveň falzifikátov, ktorá je podstatne vyššia v porovnaní s kvalitou falzifikátov slovenských bankoviek. Napriek uvedenej skutočnosti je možné prípadné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test s názornými ukážkami je opísaný
v propagačných materiáloch Eurosystému, na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá. Ak pochybnosti naďalej pretrvávajú, môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska spolu so žiadosťou o overenie pravosti bankovky, v ktorej uvediete údaje o pôvode bankovky.

Mince

V roku 2009 bolo na území Slovenska zadržaných 810 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2008, kedy bolo zadržaných iba 17 kusov falzifikátov, vyše 47-násobný nárast. Tento vývoj bol však očakávaný a je spravidla štandardným javom v nových členských krajinách eurozóny.

Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince s nominálnou hodnotou 2 €, ktorých podiel predstavoval 82 % z celkového počtu falzifikátov. Všetky falzifikáty eurových mincí zadržaných v roku 2009 pochádzajú z obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov mincí podľa nominálnych hodnôt

Euro

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

v ks

37

109

664

810

v %

4,5

13,5

82

100

Z hľadiska kvality ide vo väčšine prípadov o falzifikáty s pomerne dobrou technickou úrovňou zhotovenia. V porovnaní so slovenskou menou, u ktorej bol výskyt falzifikátov mincí ojedinelý a mince boli falšované spravidla iba technikou odlievania, ide v prípade falzifikátov eurových mincí o razené falzifikáty. Preto je pre verejnosť pomerne náročné falzifikáty odhaliť, najmä vtedy, ak pri preberaní peňažnej hotovosti nevenujú prijímaným minciam dostatočnú pozornosť.

Z uvedeného dôvodu je dôležité všímať si celkový vzhľad, farbu ako aj ostrosť reliéfu podozrivej mince v porovnaní s pravou mincou. Pri minciach nominálnej hodnoty 2 € je vhodné v prípade podozrenia venovať pozornosť nápisu na hrane. Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie falzifikátu mince je jednoduchý magnet. Keďže pravé mince nominálnych hodnôt 1 € a 2 € majú magnetický stred, môžeme vykonať skúšku priložením magnetu
k stredu podozrivej mince a následne porovnať jej magnetizmus s pravou mincou.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:

http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove