en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2010

Bankovky

V roku 2010 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 428 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 117 365 EUR, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom pokles o tretinu.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 1 271 kusov. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt:

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v ks

35

38

313

503

392

91

56

1 428

v %

2,5

2,7

21,9

35,2

27,4

6,4

3,9

100

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 50 EUR (35,2 %), ktoré spolu s 100 EUR a 20 EUR tvorili takmer 85 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne dobrá. Na väčšine falzifikátov napriek rôznej úrovni technického napodobnenia jednotlivých ochranných prvkov je toto napodobnenie nedokonalé. Preto je možné falzifikáty vo väčšine prípadov odhaliť aj bez použitia akejkoľvek techniky, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá.

Mince

V roku 2010 bolo na území Slovenska zadržaných 1409 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 810 kusov falzifikátov 1,7-násobný nárast. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

50 cent

1 €

2 €

Spolu

v ks

208

224

977

1409

v %

14.8

15.9

69.3

100

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto pre verejnosť nemusí byť vždy jednoduché odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Frekvencia výskytu falzifikátov na 1 milión euromincí v obehu predstavuje približne
4 kusy, čo zaraďuje Slovensko medzi krajiny eurozóny s nižším výskytom falzifikátov.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS:
http://www.ecb.int/euro/coins/html/index.en.html
https://nbs.sk/bankovky-a-mince/eurove-mince/obehove