en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2011

Bankovky

V roku 2011 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 6 260 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 1 005 205 EUR, čo predstavuje v porovnaní
s minulým rokom viac ako štvornásobný nárast.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 1 362 kusov. Pri rôznych policajných akciách bolo odhalených 4 898 kusov falzifikátov ešte pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili peňažný obeh. K najvýznamnejšej policajnej akcii, čo sa počtu zadržaných falzifikátov týka, bol prípad z konca roka, pri ktorom bolo zadržaných 3 745 kusov 100 EUR a 1 001 kusov 500 EUR falzifikátov.

Prehľad zadržaných falzifikátov eurobankoviek podľa nominálnych hodnôt

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Spolu
v kusoch 29 31 425 495 4 103 91 1 086 6 260
v % 0,5 0,5 6,8 7,9 65,5 1,5 17,3 100

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím, kedy prevažovali falzifikáty nominálnych hodnôt 20 EUR a 50 EUR, prípad z konca roka ovplyvnil štruktúru zadržaných falzifikátov do takej miery, že v hodnotenom období bol zaznamenaný výrazný nárast falzifikátov vyšších nominálnych hodnôt, t. j. 100 EUR a 500 EUR, ktoré tvorili viac ako 80 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov. V porovnaní s počtom eurových bankoviek v obehu (ku koncu roka 2011 celkom 108,1 mil. ks) je však podiel falzifikátov veľmi nízky.

Kvalita vyhotovenia falzifikátov zadržaných v peňažnom obehu je prevažne dobrá, zatiaľ čo falzifikáty zadržané mimo obeh sú podpriemerné, bez napodobnenia akýchkoľvek ochranných prvkov prípadne s ich veľmi jednoduchou imitáciou. Falzifikáty je možné odhaliť bez použitia akejkoľvek techniky, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR,
200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá.

Mince

V roku 2011 bolo na území Slovenska zadržaných 1 628 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v ktorom bolo zachytených 1 409 kusov falzifikátov, nárast o 15,5 %. Najčastejšie zadržanými falzifikátmi boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá. Je však možné konštatovať, že v porovnaní s počtom eurových mincí v obehu (ku koncu roka 2011 celkom 419,9 mil. ks) je podiel falzifikátov veľmi nízky.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 € 1 € 2 € Spolu
v kusoch 348 239 1 041 1 628
v % 21,4 14,7 63,9 100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.