en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2012

Bankovky

V roku 2012 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1 444 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 155 000 EUR.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 1 249 kusov. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili peňažný obeh.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Spolu
v kusoch 16 28 400 359 289 254 98 1 444
v % 1,1 1,9 27,7 24,9 20 17,6 6,8 100

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 20 EUR (27,7 %) a 50 EUR (24,9 %), ktoré spolu s 100 EUR tvorili takmer 75 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne dobrá. Na falzifikátoch sú rôzne napodobnené jednotlivé ochranné prvky, avšak ich napodobnenie je nedokonalé. Prípadné falzifikáty je možné odhaliť bez použitia akejkoľvek techniky, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom (skúmanie kvality bankovkového papiera a obrazcov vytlačených hĺbkotlačou), pohľadom (vodoznak, sútlačová značka, ochranný prúžok, mikroperforácia v holografickom prúžku alebo v medailóne) a naklonením (kontrola írisujúceho povlaku a holografického prúžku pri nominálnej hodnote 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, kontrola opticky variabilnej farby a holografického medailónu pri nominálnej hodnote 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500 EUR). Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

V prípade pochybností o pravosti bankovky je najjednoduchšie podozrivú bankovku porovnať s bankovkou, o ktorej zaručene vieme, že je pravá.

Mince

V roku 2012 bolo na území Slovenska zadržaných 3 007 kusov falzifikátov eurových mincí, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011, v ktorom bolo zachytených 1 628 kusov falzifikátov, nárast o 84,7 %. Najčastejšie falšované boli mince v nominálnej hodnote 2 eurá, ich podiel predstavuje 76 %. Napriek nárastu falzifikátov je však možné konštatovať, že ich podiel v porovnaní s celkovým počtom eurových mincí v obehu je veľmi nízky.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 € 1 € 2 €

Spolu

v kusoch 476 245 2 286 3 007
v % 15,8 8,2 76,0 100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince a porovnať tieto atribúty s pravou mincou. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.