en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2013

Bankovky

V roku 2013 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 2 715 kusov falzifikátov eurových bankoviek v celkovej hodnote 336 625 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet zadržaných falzifikátov vzrástol o 88 %.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 2 648 kusov. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili peňažný obeh.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

V hodnotenom období bol najväčší výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 100 EUR (49,4 %) a 50 EUR (17,7 %), ktoré spolu s 20 EUR tvorili viac ako 82 % z celkového počtu zadržaných falzifikátov.

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

v kusoch

9

59

412

481

1 341

123

290

2 715

v %

0,3

2,2

15,2

17,7

49,4

4,5

10,7

100

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne dobrá. Na falzifikátoch sú rôzne napodobnené jednotlivé ochranné prvky, avšak ich napodobnenie je nedokonalé. Prípadné falzifikáty je možné odhaliť bez použitia akejkoľvek techniky, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatompohľadom naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V roku 2013 bolo na území Slovenska zadržaných spolu 32 487 kusov falzifikátov eurových mincí. Z celkového množstva bolo v hotovostnom peňažnom obehu zadržaných
5 752 kusov. To predstavuje v porovnaní s rokom 2012, v ktorom bolo v obehu zachytených
3 007 kusov falzifikátov, nárast o 91 %. Mimoriadnosťou v roku 2013 sa vyznačoval prípad, kedy orgány činné v trestnom konaní zadržali pred uvedením do peňažného obehu 26 735 kusov falzifikátov mincí nominálnej hodnoty 2 €. Najčastejšie falšované boli mince nominálnej hodnoty 2 eurá a ich podiel predstavuje 97,4 %. Napriek nárastu falzifikátov je však možné konštatovať, že ich podiel v porovnaní s celkovým počtom eurových mincí v obehu je veľmi nízky.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt

0,50 €

1 €

2 €

Spolu

v kusoch

580

247

31 660

32 487

v %

1,8

0,8

97,4

100,0

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince a porovnať tieto atribúty s pravou mincou. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.