en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v roku 2014

Bankovky

V roku 2014 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 3 466 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim rokom počet zadržaných falzifikátov vzrástol takmer o 30 %.

V hotovostnom peňažnom obehu bolo zadržaných 2 071 kusov. Zvyšné falzifikáty boli odhalené orgánmi činnými v trestnom konaní pred ich uvedením do obehu, a preto neohrozili peňažný obeh.

Vývoj zadržaných falzifikátov podľa polročných období

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

1 163

938

664

789

720

5 540

790

654

979

1 736

1 910

1 556

V hodnotenom období najväčší podiel tvorili falzifikáty 500 EUR, z ktorých prevažná časť bola odhalená pred ich uvedením do obehu. Medzi najpočetnejšie falzifikáty zadržané v hotovostnom peňažnom obehu patrili nominálne hodnoty 50 EUR (47,7 %) a 100 EUR (24,5 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Spolu

kusy

22

39

405

1 037

604

73

1 286

3 466

%

0,63

1,13

11,68

29,92

17,43

2,11

37,10

100

Z kvalitatívneho hľadiska je úroveň vyhotovených falzifikátov prevažne dobrá. Na falzifikátoch sú rôzne napodobnené jednotlivé ochranné prvky, avšak ich napodobnenie je nedokonalé. Prípadné falzifikáty je možné odhaliť bez použitia akejkoľvek techniky, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatompohľadom naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku. Uvedený test aj s názornými ukážkami je opísaný v propagačných materiáloch Eurosystému a takisto na internetovej stránke ECB www.ecb.int a jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému.

Mince

V roku 2014 bolo na území Slovenska zadržaných v hotovostnom peňažnom obehu spolu 2 724 kusov falzifikátov eurových mincí. To predstavuje v porovnaní s rokom 2013, v ktorom bolo v obehu zachytených 5 752 kusov falzifikátov, pokles o 53 %. Najčastejšie falšované boli mince nominálnej hodnoty 2 eurá a ich podiel predstavuje 74,8 %. Je možné konštatovať, že podiel falzifikátov mincí v porovnaní s celkovým počtom eurových mincí v obehu je veľmi nízky.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

kusy

193

617

642

767

786

842

896

2 111

3 216

29 271

1 511

1 213

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt


0,50 €

1 €

2 €

Spolu

kusy

463

224

2 037

2 724

%

17,0

8,2

74,8

100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince a porovnať tieto atribúty s pravou mincou. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových mincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.