en en

Spracovatelia peňazí

Bankovky a mince môžu v Slovenskej republike spracovávať pre iné osoby Národná banka Slovenska, banky na základe bankového povolenia a spracovatelia bankoviek a mincí (ďalej len „spracovateľ“).

Spracovateľom je podnikateľská právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spracováva bankovky a mince pre iné osoby na základe povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí, ktoré udeľuje na základe žiadosti Národná banka Slovenska. Spracovávaním bankoviek a mincí sa pre tieto účely rozumie ich triedenie podľa pravosti a kvality, podľa počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie do vhodného obalového materiálu.

O udelení povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti podnikateľa, pričom na udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí musí žiadateľ spĺňať podmienky uvedené v § 17f ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov§ 10 a 11 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 11/2011 Z.z.

Navyše pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí platia prísnejšie požiadavky spočívajúce v povinnosti dodržiavania ďalších podmienok podľa osobitných pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí [napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu v znení rozhodnutia ECB/2012/19 zo 7. septembra 2012, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu].

V súčasnosti majú v Slovenskej republike povolenie Národnej banky Slovenska na spracovávanie bankoviek a mincí celkove štyria spracovatelia, a to:

Názov spoloČnostiIČO Počet spracovateľských centier
protectus s.r.o.36528170 2
LAMA SK a.s.36651311 1
Loomis SK, a.s.36394238 3
Monilogi s.r.o.54508673 5