en en

Publikácie dohľadu

Zámerom Správy o finančnej stabilite je ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu.

Makroprudenciálny komentár je rýchly pohľad na aktuálne trendy s dôrazom na cyklické riziká. Pomáha pri rozhodovaní o výške proticyklického kapitálového vankúša.

Správa o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom opisuje hlavné činnosti a priority útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS, ako aj činnosť v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa.

V súvislosti s nárastom počtu inovatívnych spoločností vo finančných službách v posledných rokoch je celosvetovým trendom budovanie kontaktných miest orgánov dohľadu, známych pod názvom inovačný hub. Výročná správa sumarizuje fungovanie inovačného hubu Národnej banky Slovenska. Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska.

Ukončené vydávania publikácií:

Cieľom Analýzy slovenského finančného sektora bola analýza trendov a rizík v bankovom a finančnom sektore a ekonomike.

Správa o stave a vývoji finančného trhu bola analýzou finančného sektora vydávanou podľa zákona o dohľade nad finančným trhom.