en en

Predaj nakrátko (tzv. "Short selling")

Oznamovanie významných čistých krátkych pozícií v akciách príslušným orgánom

Podľa článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14 . marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (ďalej len „Nariadenie“) fyzická alebo právnická osoba,ktorá má čistú krátku pozíciu v súvislosti s emitovaným akciovým kapitálom spoločnosti, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na obchodonom mieste, podá dotknutému príslušnému orgánu oznámenie v súlade s článkom 9 Nariadenia, keď pozícia dosiahne príslušnú prahovú hodnotu uvedenú v odseku 2 tohto článku v súlade s článkom 9 Nariadenia alebo keď pozícia klesne pod túto prahovú hodnotu.

V súlade s ods. 2 článku 5 Nariadenia príslušná prahová hodnota, pri ktorej treba podať oznámenie, je percentuálna hodnota rovnajúca sa 0,2 % emitovaného akciového kapitálu príslušnej spoločnostikaždých 0,1 % nad touto prahovou hodnotou.

Oznamovanie významných čistých krátkych pozícií v štátnych dlhopisoch príslušným orgánom

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má čistú krátku pozíciu v súvislosti so štátnym dlhovým nástrojom, je povinná podľa článku 7 Nariadenia podať dotknutému príslušnému orgánu oznámenie v súlade s článkom 9 Nariadenia, keď takáto pozícia dosiahne alebo klesne pod príslušné prahové hodnoty na oznámenie pre dotknutého štátneho emitenta.

Príslušná prahová hodnota na oznámenie pozostáva z prvotnej hodnoty a z dodatočných prírastkových úrovní pre každého štátneho emitenta. Spôsob ako sú tieto prahové hodnoty definované je bližšie špecifikovaný v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) č. 918/2012 z 5. júla 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie, pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, výpočet čistých krátkych pozícií, kryté swapy na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, prahové hodnoty na oznámenie, prahové hodnoty pre likviditu pre pozastavenie obmedzení, významné poklesy hodnoty finančných nástrojov a nepriaznivé udalosti.

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) č. 918/2012 z 5. júla 2012 špecifikuje počiatočné kategórie prahových hodnôt nasledovne:

  1. pôvodná prahová hodnota 0,1 % uplatniteľná v prípade, ak je celková suma nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja medzi 0 a 500 miliardami EUR;
  2. prahová hodnota 0,5 % uplatňovaná v prípade, ak je celková suma nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja nad 500 miliardami EUR alebo ak existuje pre príslušný štátny dlhový nástroj likvidný trh s futuritami.

Dodatočné prírastkové hodnoty sa stanovujú na 50 % pôvodných prahových hodnôt. Prahová hodnota na oznámenie je peňažná suma pevne stanovená uplatnením percentuálnej prahovej hodnoty na nesplatený štátny dlhový nástroj štátneho emitenta. Peňažná suma vyplývajúca z percentálnej prahovej hodnoty sa reviduje a aktualizuje štvrťročne s cieľom premietnuť zmeny celkovej sumy nesplateného emitovaného štátneho dlhového nástroja každého štátneho emitenta.

Informovanie príslušných orgánov o nekrytých pozíciách v swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje

Ak príslušný orgán pozastaví obmedzenia v súlade s článkom 14 ods. 2 Nariadenia, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nekrytú pozíciu v swape na úverové zlyhanie na štátne dlhové nástroje, informuje dotknutý príslušný orgán, keď takáto pozícia dosiahne alebo klesne pod príslušné prahové hodnoty na oznámenie pre štátneho emitenta, stanovené v súlade s článkom 7 Nariadenia.

_______________________________________________________________________________________________

Príslušná fyzická alebo právnická osoba podľa čl. 5, 7 a 8 Nariadenia je povinná podať oznámenie dotknutému príslušnému orgánu, t. j. Národnej banke Slovenska, na e-mailovú adresu shortselling@nbs.sk, a to použítím nižšie uvedených notifikačných formulárov. Oznámenie sa vykoná najneskôr do 15:30 nasledujúceho obchodného dňa. Metóda oznamovania a zverejňovania je bližšie definovaná v článku 9 Nariadenia.