en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 1. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 21. júna 2015.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).