en en

Dohody o spolupráci

Národná banka Slovenska spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na plnenie úloh a za podmienok ustanovených zákonom o dohľade nad finančným trhom a osobitnými predpismi, a to s Európskou centrálnou bankou, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu, so zahraničnými orgánmi dohľadu v oblasti finančného trhu, s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o dohliadaných subjektoch alebo ktorých činnosť súvisí s dohliadanými subjektmi.