en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/3 z 30. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na zverejňovanie informácií pri štruktúrovaných finančných nástrojoch
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 1. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017, avšak článok 6 ods. 2 sa bude uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).