en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/761 zo 17. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o určité regulačné technické predpisy týkajúce sa významných podielov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 13. 5. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 26. novembra 2015.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Najnovšie konsolidované znenie

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (delegované akty).