en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1868 z 28. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom zosúladiť obchodovanie s kvótami formou aukcie s pravidlami EU ETS na obdobie rokov 2021 až 2030 a s klasifikáciou kvót ako finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 11. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.