en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/820 zo 4. februára 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013, pokiaľ ide o konflikty záujmov v oblasti európskych fondov rizikového kapitálu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 22. 5. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda platnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 11. decembra 2019.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.