en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1732 z 18. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom sekuritizačných údajov
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 11. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.