en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/447 zo 16. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa špecifikácie kritérií na určenie toho, ktoré opatrenia primerane zmierňujú kreditné riziko protistrany v súvislosti s krytými dlhopismi a sekuritizáciami, a ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2015/2205 a (EÚ) 2016/1178
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 3. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.