en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/448 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o špecifikáciu zaobchádzania s OTC derivátmi v súvislosti s určitými jednoduchými, transparentnými a štandardizovanými sekuritizáciami na účely hedžingu
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 27. 3. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatim dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.