en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 22. 3. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto delegované nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.