en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/731 z 26. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré centrálnym protistranám z tretích krajín alebo súvisiacim tretím stranám ukladá Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.