en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/732 z 26. januára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 667/2014, pokiaľ ide o obsah spisu, ktorý má vyšetrujúci úradník predložiť Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy, právo byť vypočutý v súvislosti s predbežnými rozhodnutiami a ukladanie pokút a pravidelných platieb penále
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 6. 5. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.